Podstawowa opieka zdrowotna

Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru lekarza. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e:

  • w stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji porada udzielana jest w dniu zgłoszenia,
  • w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem,
  • zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeñ przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta),
  • zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza druku deklaracji,
  • ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeñ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Poniżej można pobrać formularz deklaracji oraz instrukcjê jej wypełnienia: